Καταστατικό

Καταστατικό Σύστασης Ένωσης Προσώπων Αστικής Εταιρείας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

 • ΑΡΘΡΟ 1.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Η επωνυμία της Ένωσης είναι << ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ>>.

 

 • ΑΡΘΡΟ 2.

ΕΔΡΑ
Η έδρα της ένωσης βρίσκεται στην πόλη των Σερρών.

 

 • ΑΡΘΡΟ 3.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της ένωσης που αρχίζει σήμερα είναι απεριόριστη.

 

 • ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ
Βασικοί σκοποί της ένωσης είναι:
Α) Η ενεργοποίηση των πολιτών στα κοινά και η ουσιαστική συμμετοχή τους στα τοπικά δρώμενα με βάση τις αρχές της Δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Β) Η ενδυνάμωση και αναβάθμιση του ρόλου της τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Γ) Η διατήρηση της πολιτισμικής και φυσικής μας κληρονομιάς.

 

 • ΑΡΘΡΟ 5.

ΑΡΧΕΣ
Βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία της είναι:
Α) Η εταιρία που ιδρύεται σήμερα είναι αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 784 επ. Α.Κ.
Β) Η αυτόνομη πολιτική μας φυσιογνωμία
Γ) Η χρηστή διοίκηση και διαφάνεια σε κάθε πράξη και ενέργεια της
Δ) Η ισότητα μεταξύ των πολιτών, ανεξαρτήτως φυλετικών εθνικών, θρησκευτικών, πολιτισμικών ή άλλων διαφορών.
Ε) Η προώθηση σχέσεων αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της και του κοινωνικού συνόλου.
ΣΤ) Η συλλογικότητα στην λήψη αποφάσεων.
Ζ) Η διαμόρφωση, προώθηση και υλοποίηση βιώσιμων λύσεων στα προβλήματα του Δήμου. Η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης συνιστά βασική κατευθυντήρια γραμμή σε επίπεδο φιλοσοφίας και πρακτικής.
Η) Προάσπιση της προσωπικής ελευθερίας και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής.

 

 • ΑΡΘΡΟ 6.

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΚΟΠΟΥ
Για την επίτευξη του σκοπού της η ένωση δραστηριοποιείται προς ποικίλες κατευθύνσεις και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο.
Ειδικότερα και ενδεικτικά:
Α) Συμμετέχει στις δημοτικές εκλογές με την κατάρτιση συνδυασμού, που θα προκύπτει με δημοκρατικές διαδικασίες, μέσα από την παρούσα ένωση.
Β) Συγκροτεί ομάδες πολιτών γειτονιάς με στόχο τη διαρκή, επικοινωνία των πολιτών με την ένωση για την προώθηση των προβλημάτων της περιοχής τους και ενισχύει πρωτοβουλίες και δραστηριότητες τους, τις οποίες στηρίζει με θεμιτό τρόπο.
Γ) Συγκροτεί ομάδες κατά τομέα ενδιαφέροντος και ειδικότητας, τις τομεακές ομάδες όπως π.χ. τομεακή ομάδα πολιτισμού, αθλητισμού, περιβάλλοντος έργων κ.λ.π. με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων, την οργάνωση συζητήσεων, εκδηλώσεων και διαλέξεων που θα συμβάλλουν στην ανάδειξη προώθηση και επίλυση των διαφόρων ζητημάτων του Δήμου.
Δ) Επιδιώκει μέσω των οργάνων ή συνεργατών της τον συντονισμό των προσπαθειών και πρωτοβουλιών ομάδων πολιτών, και άλλων φορέων, προβάλλοντας τα αιτήματα τους με τρόπο συγκροτημένο και υπεύθυνο, και χρησιμοποιώντας κατάλληλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

 

 • ΑΡΘΡΟ 7.

ΜΕΛΗ
Μέλη της ένωσης μπορούν να γίνουν όλοι όσοι αποδέχονται τους σκοπούς και τις αρχές της και είναι διατιθέμενοι να δραστηριοποιηθούν για την επίτευξή τους.

 

 • ΑΡΘΡΟ 8.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
Για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του μέλους και να μπορεί να ασκήσει και τα δικαιώματα του που προβλέπονται και κατοχυρώνονται από το καταστατικό της ένωσης πρέπει να συμπληρώσει αίτηση εγγραφής προς το Συντονιστικό Συμβούλιο.
Η αίτηση παραδίδεται προσωπικά από το υποψήφιο μέλος στο Συντονιστικό Συμβούλιο, το οποίο και το ενημερώνει για τις καταστατικές αρχές και τους κανονισμούς λειτουργίας.
Την έγγραφή μέλους επικυρώνει με απόφαση της η πρώτη μετά την κατάθεση αίτησης συνέλευση της εταιρίας.
Με την επικύρωση της εγγραφής του μέλους, το μέλος πληρώνει την ετήσια συνδρομή του,το ποσό της οποίας καθορίζεται κέθε φορά απο τη γενική συνέλευση.

 

 • ΑΡΘΡΟ 9

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΟΥΣ
Το μέλος της ένωσης έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
Α) Συμμετέχει ενεργά στην ένωση
Β) Αγωνίζεται για την διάδοση των αρχών και των θέσεων της όπως επίσης και για την οργανωτική ανάπτυξη και την επιτυχία των στόχων της.
Γ) Ενεργοποιείται στα τοπικά δρώμενα σύμφωνα με τις ευαισθησίες και τις επιλογές της προωθώντας τους στόχους της ένωσης.
Δ) Αναγκαία προϋπόθεση για την ουσιαστική συμμετοχή του κάθε μέλους στα τοπικά δρώμενα, αλλά και στις διαδικασίες της ένωσης είναι η διαρκής ενημέρωση, ο προβληματισμός, η άνοδος του ιδεολογικού και μορφωτικού του επιπέδου.
ΣΤ) Πληρώνει την ετήσια συνδρομή του και συμβάλλει αποτελεσματικά στην υλοποίηση των οικονομικών πλάνων της ένωσης.
Ζ) Έχει καθήκον να πραγματώνει απαρέγκλιτα με τη δημόσια δράση και συμπεριφορά του τις αρχές και τις αξίες, που εμπνέουν την ένωση και να συμβάλλει έτσι στην ενίσχυση της αξιοπιστίας.

 

 • ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
Το μέλος της ένωσης έχει τα παρακάτω δικαιώματα;
Α) Συμμετέχει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων που αφορούν την διαμόρφωση του προγράμματος και των αρχών της ένωσης τα οποία τίθενται στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης.
Β) Ασκεί κριτική στα πλαίσια των αρμόδιων οργάνων για την λειτουργία τους.
Γ) Απευθύνεται στο αρμόδιο όργανο, της ένωσης για κάθε σημαντικό ζήτημα, που νομίζει ότι δεν επιλύθηκε ή δεν αντιμετωπίστηκε ικανοποιητικά.
Δ)Έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται σε όλα τα όργανα και τις θέσεις της ένωσης καθώς και να προτείνει ή να προτείνεται για όλες τις επιλογές (υποψήφιος πρόεδρος, υποψήφιο μέλους του Συντονιστικού Συμβουλίου, μέλος τομεακής ομάδας, μέλος ομάδας πολιτών γειτονιάς) με βάση τις διαδικασίες του καταστατικού.

 

 • ΑΡΘΡΟ 11

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕΛΟΥΣ
Στο μέλος που δεν τηρεί το καταστατικό και τους κανονισμούς και συμπεριφέρεται με τρόπο που δεν ταιριάζει με την ιδιότητα του μέλους, με σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια εικόνα και δραστηριότητα της ένωσης επιβάλλονται ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και οι ακόλουθες κυρώσεις από το συντονιστικό Συμβούλιο:
Α) Παρατήρηση
Β) Ανάκληση από την υπεύθυνη θέση που κατέχει.
Γ) Προσωρινή αναστολή της συμμετοχής του στην ένωση που δεν ξεπερνά τους 12 μήνες.

 

 • ΑΡΘΡΟ 12

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
Για τους λόγους που επιβάλλονται κυρώσεις στα μέλη και αναφέρονται στο άρθρο 11 για τους ίδιους λόγους προσθέτοντας επιπλέον τη μη κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων και την αποχή του από τη λειτουργία και τη δραστηριότητα της ένωσης πλέον του ενός (1) ή δύο (2) ετών μπορεί να διαγραφεί ένα μέλος μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και κατάθεση σχετικού αιτήματος από το 20% των μελών συνολικά της ένωσης ή του προέδρου της προς το Συντονιστικό Συμβούλιο ή πρόταση του Συντονιστικού Συμβουλίου.
Η δραστηριότητα του μέλους της ένωσης μπορεί να ανασταλεί με απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου μέχρι να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση για τη διαγραφή του .
Η ιδιότητα του μέλους της ένωσης επίσης παύει εάν ζητηθεί με έγγραφη δήλωση του προς το Συντονιστικό Συμβούλιο.

 

 • ΑΡΘΡΟ 13

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Το ανώτερο αποφασιστικό και ελεγκτικό όργανο της ένωσης είναι η Συνέλευση η οποία εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου.
Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Η τακτική συνέλευση συγκαλείται μια φορά το έτος.
Το συντονιστικό Συμβούλιο προβαίνει στη σύγκληση της κατά το δεύτερο 15ημερο του Ιανουαρίου σε ημέρα και τόπο που ορίζεται από αυτό με ατομικές προσκλήσεις, πριν από 10 τουλάχιστον ημέρες προς όλα τα μέλη της ένωσης.
Ενώπιον της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Συντονιστικό Συμβούλιο δια του Προέδρου λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του προηγούμενου και τον προϋπολογισμό του νέου έτους.
Ακολουθεί ανάγνωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής από τον Πρόεδρο της. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί των πεπραγμένων και του απολογισμού και στη συνέχεια ψηφίζει τον προϋπολογισμό και προγραμματισμό δράσης του νέου έτους.
Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον παραβρίσκονται σ’ αυτήν τουλάχιστον τα μισά και παραπάνω από τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη.
Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται νέα, μετά από επτά ημέρες η οποία θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε τακτικά μέλη και αν παρασταθούν.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με πλειοψηφία του μισού αριθμού συν ένα πλέον των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου.
Με την έναρξη κάθε Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται διμελές προεδρείο (Πρόεδρος και πρακτικογράφος) από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης για την διεξαγωγή των εργασιών της. Μετά το πέρας των εργασιών, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παραδίδει τα πρακτικά στον Γραμματέα του Συντονιστικού -Συμβουλίου.
Η γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την δημιουργία συνδυασμού για τη συμμετοχή στις δημοτικές εκλογές, με την πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων τακτικών μελών της.
Η εκλογή του υποψήφιου Δημάρχου πραγματοποιείται με μυστική ψηφοφορία.
Το αξίωμα του Δημάρχου είναι ασυμβίβαστο με το αξίωμα του Προέδρου της Δη­μο­τι­κής Πρωτοβουλίας Σερραίων. Συνεπώς, στην περίπτωση που ο Πρόεδρος της Δημο­τι­κής Πρωτοβουλίας Σερραίων εκλεγεί Δήμαρχος, παραιτείται αμέσως από το αξίωμα του Προέδρου της ένωσης προσώπων. Στην περίπτωση αυτή και μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, χρέη Προέδρου θα εκτελεί ο πρώτος επιλαχών Πρόεδρος, όπως αυ­τός αναδείχθηκε από τις προηγούμενες εκλογές. Αν στις προηγούμενες εκλογές δεν είχε αναδειχθεί επιλαχών Πρόεδρος, χρέη Προέδρου ασκεί προσωρινά ο Αντι­πρό­εδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου για διάστημα που σε καμία περίπτωση δεν μπο­ρεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, οπότε ο προσωρινός Πρόεδρος υπο­χρε­ού­ται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη Προέδρου.

 

 • ΑΡΘΡΟ 14

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο όταν παρουσιαστεί ανάγκη κατά την κρίση του Συντονιστικού Συμβουλίου ή ζητηθεί από τα 2/5 των μελών της ένωσης.

 

 • ΑΡΘΡΟ 15

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ένωση διοικείται από Eνδεκαμελές Συντονιστικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και μέλη. Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου εκλέγεται απ’ ευθείας από την γενική Συνέλευση. Εξι (6) μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου θα εκλέγονται από την Δημοτική ενότητα Σερ­ρών, ένα (1) μέλος από καθέναν από τους τρεις πρώην καποδιστριακούς Δήμους Λευκώνα, Σκουτάρεως και Κ. Μητρούση και ένα (1) μέλος από την τοπική ενότητα Ο­ρεινής-Βροντούς. Σε περίπτωση δε που κάποια δημοτική ενότητα δεν παρουσιάζει υποψήφιο μέλος, αυτό θα αντικαθίσταται από το ψηφοδέλτιο της Δημοτικής ενότητας Σερρών.
Το Συντονιστικό Συμβούλιο εκλέγεται ανά διετία από την Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις προς την ένωση με μυστική ψηφοφορία, και σχετική πλειοψηφία.
Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
Τα εκλεγέντα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου συνέρχονται εντός δεκαημέρου από την εκλογή τους και εκλέγουν με απόλυτη πλειοψηφία τον Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία.
Σε περίπτωση αποχής μέλους του από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις, χωρίς εύλογη αιτία κατά τη κρίση του Συντονιστικού Συμβουλίου καλείται από τον Πρόεδρο ο πρώτος επιλαχών να αντικαταστήσει το ανώτερο μέλος για τον υπολειπόμενο χρόνο θητείας του Συντονιστικού Συμβουλίου.
Στις συνεδριάσεις του Συντονιστικού Συμβουλίου που είναι ανοιχτές συμμετέχουν, ανάλογα με το Θέμα και εκπρόσωποι των ομάδων γειτονιάς και των τομεακών ομάδων της ένωσης, που έχουν δραστηριοποιηθεί σχετικά.

 

 • ΑΡΘΡΟ 16

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Συντονιστικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τα συμφέροντα και την περιουσία της ένωσης. Δραστηριοποιείται για την εξειδίκευση και πραγματοποίηση των σκοπών και επιβλέπει την τήρηση των αρχών της κίνησης και την επιλογή και εφαρμογή κάθε πρόσφορου μέσου. Συγκροτεί τις ομάδες γειτονιάς και τις τομεακές ομάδες όπως επίσης συμμετέχει και στην κατάρτιση του δημοτικού συνδυασμού.
Συντάσσει τον απολογισμό της διαχείρισης του προηγούμενου έτους και τον προϋπολογισμό του επόμενου, τους οποίους υποβάλλει προς έγκριση όπως επίσης και τον προγραμματισμό δράσης της επόμενης χρονικής περιόδου. Αποφασίζει σχετικά με κάθε ζήτημα που συνεπάγεται δαπάνη ή νομική υποχρέωση της ένωσης και για κάθε άλλο ζήτημα, που είναι σχετικό με την λειτουργία της ένωσης και δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Το Συντονιστικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα, έκτακτα δε κάθε φορά, που κατά την κρίση του προέδρου ή μετά από αίτηση δύο μελών του Συντονιστικού συμβουλίου παρίσταται ανάγκη. Στην δεύτερη περίπτωση ο πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει το συντονιστικό Συμβούλιο εντός 10 (δέκα) ημερών, γνωστοποιώντας και τα προς συζήτηση θέματα.
Σε κάθε καθυστέρηση του προέδρου να συγκαλέσει το Συντονιστικό Συμβούλιο, αυτό συγκαλείται από τον αντιπρόεδρο και σε περίπτωση άρνησης του από το Γενικό Γραμματέα.
Οι αποφάσεις του Συντονιστικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας βαρύνει η ψήφος του προεδρεύοντος.
Όταν απουσιάζει ο πρόεδρος, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος, αλλιώς ο Γραμματέας και σε απουσία του Γραμματέα το μέλος.
Το Συντονιστικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα τέσσερα τουλάχιστον από τα μέλη του.

 

 • ΑΡΘΡΟ 17

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Ανά διετία μετά τη λογοδοσία και την απαλλαγή γίνονται αρχαιρεσίες. Σ΄ αυτές εκλέγονται ο πρόεδρος και τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και μυστική ψηφοφορία.
Επίσης εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία και η Εξελεγκτική Επιτροπή.
Τις αρχαιρεσίες διενεργεί τριμελής εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τα μέλη της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν είναι υποψήφιοι για κανένα όργανο.
Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά μέλη, που είναι τακτοποιημένα οικονομικά.
Τα μέλη που εγγράφονται τις τελευταίες 30 (τριάντα) ημέρες, πριν απο την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, όπως επίσης και δικαίωμα ψήφου, μόνον στην Γενική Συνέλευση που πραγματοποιείται στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα των τελευταίων 30 (τριάντα) ημερών πριν απο την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

 

 • ΑΡΘΡΟ 18

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία ξεχωριστά. Η θητεία του προέδρου του Συντονιστικού Συμβουλίου είναι διετής όσο και η θητεία του Συντονιστικού Συμβουλίου. Διαδικασίες για άρση της εμπιστοσύνης προς τον πρόεδρο του Συντονιστικού Συμβουλίου και εκλογή νέου προέδρου μπορεί να τεθούν, όταν το ζητήσει, επαρκώς αιτιολογημένα, το 20% των εγγεγραμμένων και τακτοποιημένων μελών της ένωσης και το αποφασίσει η απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Γενικής Συνέλευσης. Ο πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου προΐσταται στο Συντονιστικό Συμβούλιο, συγκαλεί το Συντονιστικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις.
Εκπροσωπεί την ένωση σε όλες τις σχέσεις και τις υποθέσεις της ενώπιον κάθε αρχής και δικαστηρίου και υπογράφει όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά, τα χρηματικά εντάλματα και τις εντολές για ανάληψη χρημάτων .Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και Συντονιστικού Συμβουλίου και για την πλήρη εφαρμογή του παρόντος καταστατικού.

 

 • ΑΡΘΡΟ 19

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο αντιπρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου αντικαθιστά τον πρόεδρο σ’ όλα τα καθήκοντα του και τις δραστηριότητες του, όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

 

 • ΑΡΘΡΟ 20

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός γραμματέας του Συντονιστικού Συμβουλίου, φυλάσσει την σφραγίδα και το αρχείο της ένωσης, συντάσσει και υπογράφει με τον πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, εισηγείται με τον πρόεδρο προς το Συντονιστικό Συμβούλιο τα προς συζήτηση θέματα και είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Συντονιστικού Συμβουλίου και για την παραλαβή των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

 

 • ΑΡΘΡΟ 21

ΤΑΜΙΑΣ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Ο εκάστοτε ταμίας που εκλέγεται ανα διετία απο την Γενική Συνέλευση έχει όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης και διοίκησής της ένωσης σύμφωνα με τον νόμο και το παρών καταστατικό.
Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη των δικαιωμάτων της ένωσης, βάσει αποδείξεων. Ενεργεί τις πληρωμές, φυλάσσει τις αποδείξεις, ετοιμάζει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό της διαχειριστικής περιόδου και τα καταθέτει στη Γενική Συνέλευση. Τηρεί το βιβλίο Ταμείου και το ενημερώνει τακτικά.
Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε Τράπεζα, στο όνομα της Ένωσης, τις εισπράξεις των εσόδων. Δεν μπορεί να κρατάει περισσότερα από 300 ευρώ στα χέρια του, από τα χρήματα της ένωσης, τα οποία είναι κατατεθειμένα σε μια τράπεζα που εδρεύει στις Σέρρες.
Τον Ταμία κωλυόμενο, αναπληρώνει το διοριζόμενο από το Συντονιστικό Συμβούλιο μέλος αυτού. Επίσης αυτός διενεργεί τις αναλήψεις των κατατεθειμένων χρημάτων ως ανωτέρω κατόπιν αποφάσεως του Συντονιστικού Συμβουλίου.

 

 • ΑΡΘΡΟ 22

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Ε-Ε εκλέγεται ανά διετία μαζί με το Συντονιστικό Συμβούλιο και οι υποψήφιοι δε μπορούν να είναι υποψήφιοι για άλλες θέσεις.
Η Ε-Ε ελέγχει την χρηματική και περιουσιακή διαχείριση της ένωσης, παίρνει τα λογιστικά βιβλία από τον ταμία, τα ελέγχει, τα εγκρίνει και συντάσσει έκθεση, την οποία παρουσιάζει ο πρόεδρος της στην Γενική Συνέλευση, το δεύτερο 15ήμερο του μήνα Ιανουαρίου κάθε έτους.
Εάν δεν κληθεί σύμφωνα με τα παραπάνω έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την παράδοση των βιβλίων για έλεγχο.
Τα μέλη της Ε-Ε είναι τρία και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο τους, εντός δέκα ημερών από την εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση.

 

 • ΑΡΘΡΟ 23

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ- ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι προτείνονται και ο δημοτικός συνδυασμός καταρτίζεται με ευθύνη του υποψήφιου Δημάρχου και του Συντονιστικού Συμβουλίου, σε συνεργασία με τις ομάδες πολιτών γειτονιάς και τις τομεακές ομάδες. Ο Δημοτικός συνδυασμός μετά την κατάρτιση του έρχεται για συζήτηση και έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Ο Δημοτικός Συνδυασμός παρακολουθεί και ενημερώνεται για όλα τα θέματα, που συζητούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και συνεδριάζει για το σκοπό αυτό, πριν από κάθε συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συνδυασμού συμμετέχει και το Συντονιστικό Συμβούλιο.
Ο Δημοτικός Συνδυασμός διαμορφώνει το προεκλογικό πρόγραμμα, τις αρχές και τις θέσεις του συνδυασμού, σε συνεργασία με το Συντονιστικό Συμβούλιο, τις ομάδες πολιτών γειτονιάς και τις τομεακές ομάδες και τα καταθέτει στη Γενική Συνέλευση για συζήτηση και έγκριση, καθώς επίσης προβάλλει τις θέσεις του συνδυασμού στο Σερραϊκό λαό.

 

 • ΑΡΘΡΟ 24

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Η ολομέλεια της ένωσης αποτελείται από τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου, από τον δημοτικό συνδυασμό από τους υπεύθυνους των ομάδων πολιτών γειτονιάς και των τομεακών ομάδων. Η ολομέλεια συνεδριάζει κάθε χρόνο και εκτάκτως κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του Συντονιστικού Συμβουλίου της ένωσης και ασχολείται με θέματα στρατηγικής, φυσιογνωμίας και πολιτικής της ένωσης.
Οι αποφάσεις της ολομέλειας έρχονται για ενημέρωση, συζήτηση και έγκριση στην απολογιστική Γενική Συνέλευση. Η ολομέλεια καλείται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του προέδρου και του Συντονιστικού Συμβουλίου της.

 

 • ΑΡΘΡΟ 25

ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
Οι ομάδες πολιτών γειτονιάς συγκροτούνται από το Συντονιστικό συμβούλιο.
Στόχος των ομάδων πολιτών γειτονιάς είναι η ανάδυση προώθηση και επίλυση των προβλημάτων της γειτονιάς όπως επίσης και η ανάληψη κάθε πρωτοβουλίας και δραστηριότητας, που συμβάλλουν στην ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών.
Σε κάθε ομάδα πολιτών γειτονιάς ορίζεται και ένας υπεύθυνος, μετά από συνεννόηση των μελών της, ο οποίος εκπροσωπεί την ομάδα στις συνεδριάσεις της ολομέλειας και του Συντονιστικού Συμβουλίου της ένωσης. Σε κάθε περίπτωση καταθέτουν τις προτάσεις τους σχετικά με τα προβλήματα της γειτονιάς. Συνεργάζονται επίσης στην κατάρτιση του δημοτικού συνδυασμού και στην διαμόρφωση του προεκλογικού προγράμματος των αρχών και των θέσεων του.

 

 • ΑΡΘΡΟ 26

ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Οι τομεακές ομάδες συγκροτούνται από το συντονιστικό συμβούλιο.
Σε κάθε τομεακή ομάδα ορίζεται και ένας υπεύθυνος, μετά από συνεννόηση των μελών της, ο οποίος εκπροσωπεί την ομάδα στις συνεδριάσεις της ολομέλειας και του Συντονιστικού Συμβουλίου. Οι τομεακές ομάδες συγκροτούνται κατά τομέα ενδιαφέροντος και ειδικότητας όπως π.χ. τομεακή ομάδα πολιτισμού, αθλητισμού, περιβάλλοντος, των έργων κ.λ.π. με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων, την οργάνωση συζητήσεων εκδηλώσεων και διαλέξεων, που θα συμβάλλουν στην ανάδειξη, προώθηση και την επίλυση των διαφόρων ζητημάτων του Δήμου.
Καταθέτουν επίσης προτάσεις και θέσεις για τα διάφορα τοπικά ζητήματα. Συνεργάζονται στην κατάρτιση του δημοτικού συνδυασμού και στη διαμόρφωση του προεκλογικού προγράμματος, των αρχών και των θέσεων του.

 

 • ΑΡΘΡΟ 27

ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΠΟΡΟΙ
Το κεφάλαιο της ένωσης ορίσθηκε σήμερα στο ποσό των τριακοσίων είκοσι χιλιάδων δραχμών(320.000 δρχ) ή το ισόποσο σε ΕΥΡΩ δηλ. 939,104 ΕΥΡΩ. Προς σχηματισμό του,κάθε συμβαλλόμενος κατέβαλλε ποσό είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών ή το ισόποσο σε ΕΥΡΩ δηλ. 58,69 ΕΥΡΩ.Η ευθύνη των εταίρων για τα ενδεχόμενα χρέη της ένωσης περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς για το σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου.
Πόροι οικονομικοί της ένωσης είναι οι (ετήσιες) εισφορές των μελών της, ή προς την ένωση δωρεές, κληρονομιές, επιχορηγήσεις και τα έσοδα από τη διοργάνωση καλλιτεχνικών και κάθε άλλου είδους εκδηλώσεων.
Όλοι οι πόροι της Ένωσης διατίθενται για τη λειτουργία και την επίτευξη των σκοπών της.

 

 • ΑΡΘΡΟ 28

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τροποποίηση του καταστατικού με πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων τακτικών μελών της που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Συντονιστικό Συμβούλιο ή μετά από έγγραφη αίτηση είκοσι τουλάχιστον τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

 

 • ΑΡΘΡΟ 29

ΒΙΒΛΙΑ
Η ένωση τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία:
Α) Μητρώο μελών στο οποίο φαίνεται ο αύξων αριθμός και η ημερομηνία εγγραφής κάθε μέλους, ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, διεύθυνση, έτος γέννησης, επάγγελμα, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας και την ημερομηνία διαγραφής κάθε μέλους.
Β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Συντονιστικού Συμβουλίου.
Γ) Βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των μελών.
Δ) Βιβλίο εισπράξεων και δαπανών (ταμείου)
Ε) Βιβλίο περιουσίας (μόνιμου υλικού)
ΣΤ) Βιβλίο πρακτικών ελεγκτικής επιτροπής.
Ζ) Βιβλίο πρακτικών ολομέλειας.

 

 • ΑΡΘΡΟ 30

ΛΥΣΗ
Η ένωση μπορεί να λυθεί με απόφαση των μελών της οποτεδήποτε.
Μετά τη λήξη της διάρκειας της και τη λύση της η Ένωση τίθενται υπό εκκαθάριση, η οποία πραγματοποιείται από έναν ή τρεις εκκαθαριστές που θα οριστούν από τη Συντονιστική Επιτροπή κατά απόλυτη πλειοψηφία.

 

 • ΑΡΘΡΟ 31

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ένωση διοικείται από προσωρινό Συντονιστικό Συμβούλιο που επιτελεί χρέη μέχρι την εκλογή Συντονιστικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση.
Οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν και αποδέχθηκαν όλα τα ανωτέρω και υπογράφουν όπως ακολουθεί. Το καταστατικό θα κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στο Πρωτοδικείο Σερρών προς Δημοσίευση, ώστε η εταιρία να αποκτήσει νομική προσωπικότητα κατά το νόμο.